• Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, NN 98/19)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/2012,  86/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018)
 • Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 98/2019)
 • Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN 64/2020, (1270), uredba na temelju zakonske ovlasti, 29.5.2020. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_64_1270.html )
 • Pravilnik o upisniku knjižnica  (NN 78/2020)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, NN 16/14, NN 60/14 - Ispravak, NN 47/17)
 • Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
 • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
 • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)
 • Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/20)
 • Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)
 • Standard za školske knjižnice (NN 34/00) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2000_03_34_698.html
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ( NN br. 63/2008 i 90/2010) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2129.html
 • Državno pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (63/08) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2130.html